Política de compra i de devolucions

Termes i condicions

1. Obligacions prèvies a l’inici del procediment de contractació

Comuniquem a l’usuari que per accedir a la contractació o a la utilització dels productes i/o serveis que s’ofereixen en aquest lloc web, l’usuari n’ha de tenir coneixement amb caràcter previ i, si escau, acceptar les condicions generals de contractació, les quals són accessibles en tot moment des d’aquesta pàgina web per ser impreses i/o emmagatzemades per l’usuari.

02. Identificació de les parts contractants

Aquestes condicions generals de contractació dels productes i dels serveis oferts al lloc web de la Fundació Zoo del Pirineu (https://zoodelpirineu.com/) estan subscrites d’una banda per la Fundació Zoo del Pirineu, amb domicili a Crta. L-401, km 35, 25283 Odèn (Espanya), i amb CIF G25844416, i, d’una altra, pel comprador de l’entrada (l’usuari), les dades del qual són les que aquest ha facilitat al lloc web amb la finalitat de comprar les entrades. S’entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per la Fundació Zoo del Pirineu o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

 

03. Obligacions de l’usuari

 

Quan l’usuari emplena directament totes les dades incloses en els formularis d’aquest lloc web s’entén que:

Accepta l’obligació de facilitar dades verdaderes, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.

Accepta i entén que recaigui directament i exclusiva sobre ell mateix la responsabilitat de l’autenticitat, l’exactitud, la vigència i la veracitat de les dades facilitades ja que el Zoo del Pirineu, sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat d’aquestes dades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat de l’usuari.

Reconeix ser major d’edat i que té la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per tal de subscriure els productes oferts pel Zoo del Pirineu o per intermediació del Zoo del Pirineu en el lloc web.

Entén i accepta que aquestes dades són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web. Posat el cas que l’usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si el Zoo del Pirineu té motius fonamentats per dubtar de la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, el Zoo del Pirineu podrà denegar-li l’accés i/o l’ús present i/o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis. L’usuari haurà d’actuar lleialment i de bona fe, així com proporcionar dades verdaderes i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei i realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d’enviament en el temps i manera que indiqui el Zoo del Pirineu en cada cas.

L’usuari no podrà cedir el seu compte d’usuari ni revendre a tercers els productes del Zoo del Pirineu.

04. Objecte i descripció del servei

 

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació tenen com a objecte regular la navegació a través de la Botiga en línia i els productes que s’hi ofereixen, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

El Zoo del Pirineu es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals d’ús i de contractació en qualsevol moment i sense avís previ a l’usuari mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del lloc web, sense perjudici d’assegurar el compliment dels contractes ja subscrits.

El Zoo del Pirineu es reserva el dret de modificar l’oferta comercial descrita al lloc web (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Posat el cas que hi hagi errors o informació inexacta al lloc web sobre qualsevol dels preus, dels productes o de la seva descripció, i que hagin motivat de manera directa la contractació de l’usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Aquestes condicions generals de contractació es complementen i formen part integrant dels Termes i condicions d’ús i de contractació, així com de la Política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal d’aquest lloc web (en endavant Termes i condicions), així com també d’aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

 

Els Termes i condicions han estat elaborats pel Zoo del Pirineu d’acord amb la normativa d’aplicació, en especial, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre (LOPD), de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i el Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, entre altres lleis complementàries.

 

Tant l’accés i la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts pel Zoo del Pirineu en el lloc web requereixen, i per tant impliquen, l’acceptació expressa dels Termes i condicions sense reserves per part de l’usuari, sigui o no un usuari registrat a llocs web del Zoo del Pirineu.

 

05. Procés de contractació

 

Altes als serveis del Zoo del Pirneu

Per a l’accés als productes, tant de pagament com gratuïts, oferts als llocs web del Zoo del Pirineu per als quals cal recopilar les dades de caràcter personal de l’usuari, s’entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntàriament i consent i autoritza expressament que el Zoo del Pirineu les reculli i les tracti de manera automatitzada, ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius que es detallen als Termes i condicions.

 

Protecció, recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari

El Zoo del Pirineu manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari seran tractades d’acord amb les disposicions normatives vigents en la matèria i tenint en compte les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin. Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides d’acord amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment les esmentades en l’apartat anterior.

 

Pot accedir a més informació mitjançant l’enllaç següent: https://zoodelpirineu.com/es/politica-de-privacidad/.

 

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de limitació i, si escau, de cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades al Zoo del Pirineu, Crta. L-401, km 35, 25283 Odèn (Espanya), o enviant un correu electrònic a zoopirineu@gmail.com. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

 

06. Venda d’entrades

 

El client ha de comprovar que l’entrada que ha adquirit és la que desitja (horari, dia, espectacle, entre altres dades) ja que no es faran canvis ni devolucions de l’import.

No cal imprimir l’entrada en paper. A la taquilla del zoo es poden ensenyar les entrades des de la pantalla del telèfon mòbil.

La revenda il·legal (o l’intent de revenda il·legal) d’una entrada constitueix una causa per a la confiscació o la cancel·lació d’aquesta entrada sense devolucions ni qualsevol altre tipus de compensació.

 

07. Prestació del servei

 

Si les circumstàncies ho exigeixen, el Zoo del Pirineu es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els animals anunciats, així com de decretar la suspensió de l’espectacle. Una vegada adquirida l’entrada, no es podrà canviar ni retornar-ne l’import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment, en el qual cas el Zoo del Pirineu es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. Això no obstant, posat el cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causes majors, no es donarà dret a reembossar-ne el preu.

 

El Zoo del Pirineu es reserva el dret d’expulsar del recinte a qui no compleixi aquestes condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel personal de l’organització.

 

El Zoo del Pirineu es reserva el dret d’admissió. El portador de l’entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. El Zoo del Pirineu no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

 

Es prohibeix l’entrada al recinte a menors de 18 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d’edat. El Zoo del Pirineu informarà dels espectacles prohibits a menors d’edat així com de les edats recomanades dels espectacles.

 

El portador de l’entrada es compromet a ser respectuós amb els animals i amb el personal de l’organització, a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans de començament de l’espectacle, i a no menjar, beure o fumar durant l’exhibició de vol. També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

 

El Zoo del Pirineu es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix l’entrada al recinte de qualsevol objecte o producte que el Zoo del Pirineu consideri perillós o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

 

A aquest efecte, i d’acord amb la Llei, el portador de l’entrada autoritza el Zoo del Pirineu a efectuar les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

 

El portador de l’entrada presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a finalitats comercials o promocionals de l’espectacle i d’altres activitats del Zoo del Pirineu.

 

El Zoo del Pirineu no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

 

Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar al Zoo del Pirineu amb la presentació de l’entrada.

 

Per a qualsevol dubte o consulta, el client es pot adreçar a https://zoodelpirineu.com/, zoopirineu@gmail.com, al telèfon 610750224 o a la taquilla del Zoo del Pirineu al domicili Crta. L-401, km 35, 25283 Odèn, Espanya.

 

08. Procés de contractació

 

D’acord amb l’article 23 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes signats per via electrònica seran plenament efectius i estaran previstos per a l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació estan a disposició de tots els clients del Zoo del Pirineu de manera lliure i gratuïta. L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el client tingui per a la seva connexió a Internet. Tots i cadascun dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa del producte, la qual sempre estarà a disposició dels clients. La fitxa no inclourà aquelles qüestions que expressament no hagin estat indicades.

 

Es considera que la compra es fa efectiva en el moment en què el client clica el botó “Compra”. En aquest moment, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposa, juntament amb l’acceptació expressa final de les condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d’acceptar les condicions generals de contractació. El Zoo del Pirineu, com a prestador de serveis de la Fundació Zoo del Pirineu, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitzarà el contracte, al qual l’usuari podrà accedir mitjançant el vincle que se li facilitarà al correu electrònic de confirmació que podrà ser imprès.

 

Una entrada no podrà ser utilitzada per publicitat, promocions, concursos o apostes, excepte que l’empresa promotora de l’esdeveniment concedeixi una autorització formal per escrit. L’ús de les marques comercials o de qualsevol altra propietat intel·lectual del Zoo del Pirineu estarà també subjecte al consentiment exprés del Zoo del Pirineu.

 

L’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en el qual es formalitzarà el contracte serà el català, el castellà o l’anglès segons l’idioma que esculli l’usuari, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de política lingüística i de protecció dels consumidors i els usuaris de les diferents comunitats autònomes espanyoles.

 

En cas de suspensió d’una funció, es poden canviar les entrades per un altre dia, per un altre espectacle, o demanar la devolució dels diners. Per fer-ho s’ha de posar en contacte amb el Zoo del Pirineu, trucant al número 610750224 o per correu electrònic a zoopirineu@gmail.com.

 

El termini màxim per gestionar els canvis i les devolucions és de 60 dies des de la data de la suspensió.

Els canvis que es produeixin posteriorment a la data d’inici de la venda d’entrades com són els canvis de dates, local, animals, cancel·lacions… depenen únicament i exclusiva del Promotor de l’esdeveniment. Una vegada s’han decidit els canvis, el Zoo del Pirineu enviarà un correu electrònic a la direcció de correu indicada pels usuaris en el moment de la compra, on constaran aquests canvis. El Zoo del Pirineu també informarà d’aquests canvis en la seva web per tal que els usuaris i compradors estiguin convenientment informats.

Les entrades es poden restringir a un número màxim per persona, per targeta de crèdit i, per alguns esdeveniments, per família. En el cas de realitzar compres contravenint aquesta norma, en el cas que sigui vigent per a la compra en qüestió, l’empresa es reserva el dret a cancel·lar les entrades comprades que sobrepassen aquest número sense previ avís.

 

 

9. Tarifes i tipologies de pagament

 

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web s’expressaran en euros i inclouran l’IVA corresponent. D’una banda, els preus vigents en el moment de la contractació dels productes del Zoo del Pirineu podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament en el lloc web durant el procediment de contractació dels serveis a través del compte d’usuari i, de l’altra, en el correu electrònic de confirmació de la compra de la comanda.

 

Els pagaments de les operacions realitzades a través del portal web es podran efectuar a través dels mitjans de pagament següents: Visa, Mastercard i Maestro.

 

La compra serà efectiva per al Zoo del Pirineu un cop aquest rebi la confirmació de la compra per part de l’entitat bancària. Si el procés de compra s’interromp per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi les despeses de gestió i les comissions bancàries), el Zoo del Pirineu suspendrà el procés informant-ne el client.

 

 

Drets de desistiment

L’usuari té garantit per llei el dret de desistir del contracte de compra, sense indicar el motiu, durant 14 dies naturals des del dia en el qual rep el producte/les entrades. Per cancel·lar una compra durant el període de reflexió de 14 dies, l’usuari ha d’enviar un correu electrònic a zoopirineu@gmail.com o trucar al +34 610 750 224.

10. Responsabilitats

 

És l’obligació del Zoo del Pirineu que els continguts, les dades o les informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web siguin fiables, verdaderes i exactes, i es fa responsable dels preus i de les característiques que s’hi anuncien.

 

Tots els productes oferts compten amb els terminis de garantia legalment reconeguts. Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d’aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions o pretén obstaculitzar-ne el compliment per part de l’altra, aquella part generarà el dret de l’altra a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, tant per dany emergent com per lucre cessant segons la legislació vigent. En cas d’indisponibilitat del producte o d’impossibilitat de lliurament per forces majors, per robatori o per pèrdua de les dades facilitades pel client, el Zoo del Pirineu no en serà responsable.

 

El Zoo del Pirineu posarà tots els esforços comercials i tècnics al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web. Tanmateix, aquesta obligació no s’aplicarà per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment que sigui provocada per:

Inactivitat temporal del lloc web deguda a l’actualització i/o al manteniment tècnic.

Causes alienes al control per part del Zoo del Pirineu com forces majors, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.

Sempre que els casos als quals s’ha fet referència siguin aliens al control i a la diligència del titular, no pertocarà al Zoo del Pirineu indemnitzar al client per lucre cessant, danys o perjudicis. Posat el cas de tancament o de suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment al client del trasllat del servei a un nou domini, amb l’única modificació de les estipulacions d’aquest contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

 

11. Normativa aplicable

 

La prestació de serveis del Zoo del Pirineu a través de la seva pàgina web es regirà i s’interpretarà d’acord amb el que estableixen els Termes i condicions establerts o, si s’escau, d’acord amb les condicions particulars de contractació establertes per a tals efectes. Així mateix, se seguirà el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució, d’acord amb les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en aquesta matèria, amb especial atenció a la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.

 

12. Tribunals competents

 

Ambdues parts es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de la ciutat de Solsona.

 

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació regulen el registre, l’accés i l’ús dels serveis prestats a l’usuari per part del Zoo del Pirineu, com a prestador del servei.

 

Política de devolucions

 

La política del Zoo del Pirineu té una duració de 30 dies. Si han passat 30 dies des de la seva compra, per desgràcia no es pot oferir un reembossament a canvi.

Per ser elegible per una devolució, ha de contactar amb el Zoo del Pirineu amb un mínim de 24 hores abans de la data de l’activitat/entrada.

Productes no retornables:

* Targetes de regal

Per completar la seva devolució, el Zoo del Pirineu requereix un rebut o un comprovant de compra.

Hi ha algunes situacions en les quals només es poden garantir reembossaments parcials: (si és aplicable)

* Llibres amb signes evidents d’ús

* Qualsevol ítem que no es trobi en la seva condició original, que estigui fet malbé o que li faltin parts per raons alienes al Zoo del Pirineu.

* Qualsevol ítem que sigui tornat més de 30 dies després del seu enviament.

Reembossament (on s’apliqui)

Una vegada la seva devolució és rebuda i inspeccionada, el Zoo del Pirineu enviarà un correu electrònic per notificar-li que ha rebut la seva devolució. També li notificarà l’aprovació o la denegació del seu reembossament.

Si se li aprova, el seu reembossament serà processat i s’aplicarà automàticament un crèdit a la seva targeta de crèdit o al mètode de pagament original, en una certa quantitat de dies.

 

Reembossaments tardans o perduts (on s’apliqui)

Si encara no ha rebut el seu reembossament, si us plau torni a revisar el seu compte bancari.

Després contacti amb la seva companyia de targeta de crèdit. Pot ser que tardi un temps perquè el seu reembossament aparegui oficialment.

El següent pas és contactar amb el seu banc. Moltes vegades passa un cert temps abans que el seu reembossament es faci visible.

Si ha seguit tots aquests passos i encara no ha rebut el reembossament, si us plau contacti a zoopirineu@gmail.com.

 

Articles en oferta (on s’apliqui)

Només els articles a preu regular seran reembossats, desafortunadament els productes en oferta no poden ser reembossats.

 

Intercanvis (on s’apliqui)

Només es reemplacen articles que estiguin defectuosos o danyats. Si necessita canviar-lo pel mateix article, enviï un correu electrònic a zoopirineu@gmail.com i enviï l’article a: Zoo del Pirineu, Crta. L-401, km 35, Odèn, ESP, 25283, Espanya.

 

Regals

Si l’article ha sigut marcat com un regal quan es va comprar i s’ha enviat directament a vostè, rebrà un crèdit de regals pel valor de la devolució. Una vegada el Zoo del Pirineu rebi el seu article, se li enviarà un certificat de regal per correu postal.

 

Enviament

Per retornar el seu producte, ha d’enviar-lo a: Zoo del Pirineu, Crta. L-401, km 35, Odèn, ESP – 25283, Espanya.

Serà responsable del pagament del cost de l’enviament pel retorn de l’article. El cost de l’enviament no és reembossable. Si rep un reembossament, el cost de l’enviament de la devolució serà deduït del seu reembossament.

Depenent d’on visqui, el temps que tardi en rebre el producte intercanviat pot variar.

Si està enviant un producte de valor major a 75€, haurà de considerar fer servir un servei d’enviament rastrejable o comprar una assegurança pel seu enviament. El Zoo del Pirineu no garanteix que rebi la seva devolució.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continúas navegando, estás aceptándola.   
Privacidad